Climasys® Natwerk® - montážní postup

 

Montáž bezkontaktních izolačních systémů Climasys® Natwerk® s difúzní vzduchovou mezerou je vysoce specifická a vyžaduje vynikající znalosti technologických postupů a zákonitostí využívání chráněných principů těchto technologií společnosti ECORAW, s.r.o.

 

Provádění je podmíněno absolvováním praktického i teoretického školení na technologie Climasys® Natwerk®. Zhotovitel těchto systémů musí být držitelem Certifikátu způsobilosti k provádění tohoto typu izolačních systémů.

 

Vzhledem k inovativnímu přístupu kotvení izolačních souvrství technologiemi Spiral Anksys®, musí být největší pozornost věnována právě této oblasti a dále kontrole stavu zateplovaných podkladů a konstrukcí, jejich řádnému ošetření a sanaci. Při realizaci je nutno používat pouze materiály a komponenty certifikované pro použití v technologiích ECORAW.

 


Upozornění!

 

Využívání principů difúzních vzduchových mezer v běžných kontaktních zateplovacích systémech ETICS je nepřípustné! Pokud navíc dochází ke kotvení takovýchto nespecifikovaných souvrství běžnými talířovými hmoždinkami, hrozí destrukce izolačního souvrství a ohrožení zdraví osob, či škod na majetku.

 

Používání vzduchových mezer v zateplovacích systémech je patentově chráněným znakem výhradně izolačních technologií Climasys® Basic a Climasys® Natwerk® společnosti ECORAW,s.r.o.

 

Na posuzování významu vzduchových mezer se podílely odborné instituce a technické zkušební ústavy, přičemž izolační technologie jsou dlouhodobě ověřovány s využitím programu Diagsys® společnosti ECORAW,s.r.o.

 

Jedinou technologií na trhu určenou pro kotvení kontaktních i bezkontaktních izolačních souvrství s funkční vzduchovou mezerou je patentově chráněný postup Spiral Anksys®.