Climasys® ETICS - montážní postup

 

Zateplovací systém Climasys® ETICS vychází ze stávajích kontakních zateplovacích systémů, přičemž osoby provádějící montáž systémů Climasys® by měly být řádně proškoleny na provádění těchto technologií.

 

Vzhledem k inovativnímu přístupu kotvení izolačních souvrství technologiemi Spiral Anksys®, musí být největší pozornost věnována právě této oblasti a dále kontrole stavu zateplovaných podkladů a konstrukcí, jejich řádnému ošetření a sanaci. Při realizaci je nutno používat pouze materiály a komponenty certifikované pro použití v technologiích ECORAW.

 

Základem je znalost montážních postupů a technických podmínek. Bezpečnostní a požární předpisy z oblasti stavebně montážních prací jsou shodné s předpisy ve stavebnictví. Kromě teoretických znalostí
jsou nezbytné zkušenosti s praktickým prováděním. Pracovníci musí být zapracováni za dozoru kvalifikovaných pracovníků společnosti ECORAW, s.r.o.

 

Funkce izolačních souvrství je při dodržení technologických předpisů ECORAW garantována na 10 let s ohledem na stav staveb. Týká se soudržnosti izolační vrstvy s podkladem, difúze a tepelného odporu.